Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ตัวแทนอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1
  หมวด  ข่าวการศึกษาและวิจัย   วันที่ประกาศ  23-08-2562

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1

อาจารย์ ดร. มัลลิกา ธีระกุล ตัวแทนอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องดอกเกด โรงแรมริมปาว ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย จัดโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาคณาจารย์นิเทศสำหรับทำหน้าที่นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา การอบรมที่มุ่งเสริมความรู้ สมรรถนะ ทักษะและเจตคติที่จำเป็นสำหรับการทำหน้าที่คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาสาระของการอบรมแบ่งออกเป็นสองระดับโดย ระดับที่หนึ่ง มุ่งให้ความรู้ทักษะและเจตคติพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ได้แก่ หลักและระบบการจัดสหกิจศึกษามาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา และการสนับสนุนการจัดสหกิจศึกษาจากพหุภาคี ระดับที่สองมุ่งให้ความรู้ทักษะและเจตคติเฉพาะด้ำน ได้แก่ การให้คำปรึกษาและการนิเทศงานสหกิจศึกษา แผนการนิเทศงานและการสอนงาน เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา การสร้างพันธมิตรและการคิดหัวข้อโครงงานคุณภาพ การประเมินผลสหกิจศึกษา และนวัตกรรมในงานสหกิจศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวการศึกษาและวิจัย
  !!! ยังไม่มีข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวการศึกษาและวิจัย
     โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือการมองอนาคต เพื่อกำหนดโจทย์เชิงสังคมในพื้นที่ (Social Foresight) ที่นำไปสู่วางแผนนวัตกรรมด้านสังคมในพื้นที่
     โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือการมองอนาคต เพื่อกำหนดโจทย์เชิงสังคมในพื้นที่ (Social Foresight) ที่นำไปสู่วางแผนนวัตกรรมด้านสังคมในพื้นที่

     สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
     สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

     สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
     สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

     ตัวแทนอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1
     ตัวแทนอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1

     พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
     บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ถนนเกษครสมบูรณ์ ดำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร