Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ


เอกสารและแบบฟอร์ม

 

แบบเสนอโครงร่างปัญหาพิเศษ

ปกนอก

ปกใน

ใบรับรองปัญหาพิเศษ

 

คู่มือการจัดทำเล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์

 

บทที่ 1 รูปแบบการจัดทำรูปเล่มปัญหาพิเศษ

บทที่ 2 การจัดพิมพ์

บทที่ 3 การอ้างอิง

 

ใบงาน

 

ใบงานที่ 1

ใบงานที่ 2 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ถนนเกษครสมบูรณ์ ดำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร