Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  หมวด  ข่าวประกาศ   วันที่ประกาศ  06-06-2562

ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562

 

กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน 19-22 มิถุนายน 2562 11-16 พฤศจิกายน 2562 2-4 เมษายน 2563
วันเปิดภาคการศึกษา (ภาคปกติ) 24 มิถุนายน 2562 18 พฤศจิกายน 2562 6 เมษายน 2563
วันเปิดภาคการศึกษา (ภาคสมทบ) 22 มิถุนายน 2562 16 พฤศจิกายน 2562 4 เมษายน 2563
นักศึกษา ยื่นคําร้องขอเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม/ลงทะเบียนล่าช้า 22 มิถุนายน 2562 - 5 กรกฎาคม 2562 16-30 พฤศจิกายน 2562 4-8 เมษายน 2563
นักศึกษา ยื่นคําร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 22 มิถุนายน - 6 ตุลาคม 2562 16 พฤศจิกายน 2562 - 16  กุมภาพันธ์ 2563 4 เมษายน - 9 กรกฎาคม 2563
นักศึกษา ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา 22 มิถุนายน - 23 สิงหาคม 2562 16 พฤศจิกายน 2562 - 19 มกราคม 2563 4 เมษายน - 9 มิถุนายน 2563
นักศึกษา ถอนรายวิชา ไม่ติด W 22 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2562 16-30 พฤศจิกายน 2562 4-8 เมษายน 2563
นักศึกษา ถอนรายวิชา ติด W 6 กรกฎาคม - 6 ตุลาคม 2562 1 ธันวาคม 2562 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 19 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2563
วันสอบกลางภาค 10-11 สิงหาคม 2562 4-5 มกราคม 2563 23-24 พฤษภาคม 2563
วันสอบปลายภาคการศึกษา 26-27 ตุลาคม 2562 7-8 มีนาคม 2563 18-19 กรกฎาคม 2563
วันสิ้นภาคการศึกษา 28 ตุลาคม 2562 9 มีนาคม 2563 20 กรกฎาคม 2563
คณะ พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและอนุมัติสําเร็จการศึกษา 5 พฤศจิกายน 2562 1 เมษายน 2563 23 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลการศึกษา 6 พฤศจิกายน 2562 2 เมษายน 2563 24 กรกฎาคม 2563

 

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประกาศ
  ปฏิทินการศึกษา ระดับญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
     โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือการมองอนาคต เพื่อกำหนดโจทย์เชิงสังคมในพื้นที่ (Social Foresight) ที่นำไปสู่วางแผนนวัตกรรมด้านสังคมในพื้นที่
     โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือการมองอนาคต เพื่อกำหนดโจทย์เชิงสังคมในพื้นที่ (Social Foresight) ที่นำไปสู่วางแผนนวัตกรรมด้านสังคมในพื้นที่

     สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
     สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

     สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
     สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

     ตัวแทนอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1
     ตัวแทนอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1

     พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
     บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ถนนเกษครสมบูรณ์ ดำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร